ให้บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

You may also like...