วัตถุประสงค์

     ในการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมตามประกาศสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้

     (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

     (2) การบริการวิชาการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่สังคม

     (3) การศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

     (4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดฝึกอบรม

     (5) การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางปริมาตร

     (6) การเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025