ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตร ให้กับ นักศึกษา หน่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากร ที่จัดส่งผลงานเข้าประกวดโครงการหรือกิจกรรมแสดงผลงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สวยสะอาดและใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University)

You may also like...