ให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและระดับเสียง ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมอันตราย พ.ศ.2560 และระดับเสียง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561

You may also like...