จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme Less)” ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme Less)” ภายในมหาวิทยาลัย

You may also like...